Bezpłatne szkolenie z zakresu dziennikarstwa on-line & bezpieczeństwa w internecie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach za pośrednictwem Fundacji VCC jest w trakcie realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu fundacja doposażyła naszą instytucję w sprzęt komputerowy, na którym w późniejszym czasie będą przeprowadzane szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u pracowników zatrudnionych w gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u  dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:

I ETAP – szkolenie grupowe pracowników gminnych samorządowych jednostek kultury w następujących obszarach tematycznych:

1) Dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);

2) Bezpieczne zachowania w sieci – tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.

II ETAP –  zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w ilości 8 osób w wieku 10-18 lat w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej. Szkolenia te prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika MGCK.

 

Pomimo obostrzeń oraz trudności związanych z epidemią zrealizowaliśmy I ETAP projektu  poprzez przeszkolenie on-line naszego pracownika i jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników do szkolenia.