Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik administracyjno-biurowy

1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku administracja, ekonomia,

dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, programów kadrowych, Microsoft.Word, Exel,

znajomość zagadnień związanych z prawem pracy i rachunkowości,

umiejętność tworzenia i analizy pism,

dobry stan zdrowia

2. Wymagania dodatkowe:

posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: umiejętność komunikacji, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność, uczciwość, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole.

Ponadto mile widziana znajomość języka angielskiego, nienaganna prezencja, wysoka kultura osobista.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie sekretariatu,

koordynacja i organizacja codziennej pracy biura,

segregacja i archiwizacja pism i dokumentów,

dbałość o prawidłowy obieg dokumentów,

przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji prawnej i administracyjnej,

prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników,

sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło i zleceń,

sporządzanie oficjalnych pism biurowych, w tym raportów i sprawozdań,

obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej ( w tym poczty elektronicznej),

wsparcie zespołu w bieżących projektach,

dbałość o o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy działami,

odbieranie połączeń telefonicznych i udzielanie informacji,

prowadzenie działu BHP i P/P,

pełnienie obowiązków kasjera,

realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych,

w tym dokumentacji budynków,

przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,

zakup artykułów biurowych i środków czystości wg zapotrzebowania,

koordynacja pracy pracowników gospodarczych.

5. Wymagane dokumenty:

CV ze zdjęciem,

kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy,

kserokopia dowodu osobistego,

Oferty z dokumentami należy przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, 08-500 Ryki, ul.Warszawska 11 lub przesłać mailem na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl

lub składać osobiście w siedzibie MGCK sekretariat (I piętro) w terminie do 19.09.2022 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

,,Nabór na wolne stanowisko Pracownik administracyjno-biurowy w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach’’

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

………………………………….

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą
z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458)”.