KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „MOJE MIEJSCE- CZTERY PORY ROKU”

Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „MOJE MIEJSCE- CZTERY PORY ROKU” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka

Organizator konkursu: Miejsko – Gminne Centrum Kultury W Rykach

CELE KONKURSU:

-Ukazanie piękna ryckiej ziemi pod względem architektonicznym 

i przyrodniczym.

-Rozwój wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności.

-Inspiracja do twórczości w dziedzinie fotografii.

-Promowanie sztuki fotografii i jej różnych technik jako jednej z form wypowiedzi artystycznej i jednego z najlepszych sposobów komunikacji międzyludzkiej.

-Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności.

-Popularyzacja idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

-Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na przesłaniu czterech fotografii. Na każdej z nich znaleźć ma się ujęcie wybranego miejsca w walorach każdej pory roku.

  1. Konkurs skierowany jest do pasjonatów fotografii w każdym wieku.
  2. Zdjęcia architektury lub przyrody mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem na terenie Gminy Ryki
  3. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu maksimum 4 zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa.
  4. Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego wymiary nie mogą być mniejsze niż 1300×1800 pikseli.

Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację            nadesłanego zdjęcia w mediach Miejsko – Gminnego Centrum Kultury oraz do prezentacji podczas wystawy pokonkursowej.

  • Wszelkie prawa autorskie do nadesłanej fotografii pozostają po stronie uczestnika.
  •  Zdjęcia niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie.
  • Opisane fotografie prosimy przesłać do dn. 30 grudnia 2022 r. mailem na adres centrumkultury.ryki@wp.pl lub dostarczyć na nośniku pamięci do siedziby MGCK przy ul. Warszawskiej 11.

NAGRODY

 Nadesłane prace oceniać będzie powołane przez MGCK jury, które wyłoni i nagrodzi nagrodami rzeczowymi autorów najciekawszych zdjęć.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w konkursie, a jego zdjęcia zostaną opublikowane na facebooku oraz stronie internetowej MGCK.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.01.2023 r. na stronie i Facebooku MGCK.

Odbiór nagród osobisty wyłącznie w siedzibie MGCK przy ul. Warszawskiej 11.