RODZINNY RAJD ROWEROWY

Już wkrótce odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy. Wszystkich miłośników wycieczek rowerowych zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu .

Rajd odbędzie się w dniu 29 lipca 2024 r. w godz. 9:00-17:00.

Rajd będzie obejmował trasę : Ryki-Osada”Leśny Raj”- Ryki ok. 25 km, a poprzedzony będzie spotkaniem z policjantem nt. „Bezpiecznego poruszania się na drodze”.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W RAJDZIE :

– Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest :

• zgłoszenie i uczestnictwo rodziny ( min. jedno dziecko z opiekunem) – dokonując zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestników oraz w przypadku dzieci wiek, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu .

Zgłoszona można dokonać osobiście w siedzibie CKiS przy ul. Warszawska 11 08-500 Ryki lub telefonicznie 888 601 478

– Liczba miejsc ograniczona

-Przystąpienie do rajdu rowerowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu rajdu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym .

– Uczestnikiem rajdu może być każda osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki niniejszego regulaminu. W rajdzie rowerowym mogą wziąć udział również osoby poniżej 18 roku życia pod opieką pełnoletniego opiekuna.

– Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni, wygodny strój dostosowany do warunków pogodowych.

-Zalecamy aby każdy z uczestników, dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa, posiadał kask rowerowy podczas przebiegu całego rajdu. Kask powinien mieć sztywną konstrukcję i być prawidłowo zapięty.

– Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do posiadania kamizelki odblaskowej.

-Uczestnik w trakcie rajdu rowerowego zobowiązany jest do korzystanie wyłącznie ze sprzętu

(roweru), który posiada wymagane prawem obowiązkowe wyposażenie oraz którego stan techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników rajdu

rowerowego oraz ruchu drogowego (rower wyposażony min.: oświetlenie z przodu białe lub żółte, oświetlenie z tyłu czerwone o kształcie innym niż trójkąt, odblask z tyłu w kolorze czerwonym, co

najmniej jeden sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy W przypadku naruszenia

powyższych obowiązków, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.

-Dorośli uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać ze sobą dokument tożsamości oraz niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące poruszania się po drogach.

– Udział w rajdzie jest bezpłatny.

-Każdy z uczestników zapewnia w swoim zakresie posiłek tzn. kiełbaskę i napoje przeznaczone na ognisko

Pełny regulamin dostępny na stronie internetowej CKiS

WYDARZENIE BEZPŁATNE !!!

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian i odwołania wydarzenia