I ETAP

Celem realizacjo projektu „Kultura na tak!” było przede wszystkim dotarcie do osób dotychczas nieobecnych w życiu kulturalnym naszej gminy. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o mieszkańcach, którzy nie byli do tej pory odbiorcami oferty MGCK – rozpoznać ich potrzeby, odkrywać i rozwijać talenty, dowiedzieć się jak rozumieją kulturę oraz jak spędzają wolny czas, odkryć potencjał kulturowy mieszkańców nie korzystających z propozycji kulturalnych MGCK.

Grupami, które najmniej licznie uczestniczyły dotychczas w działalności MGCK były młodzież ze szkół średnich oraz dorośli w wieku 25-45 lat. To właśnie te grupy wybraliśmy do badania podczas przeprowadzania diagnozy kulturowej.

Diagnoza miała na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań tych dwóch grup wobec domu kultury. Dzięki przeprowadzonym badaniom – pogłębionym wywiadom grupowym, obserwacji uczestniczącej, warsztatom badawczym, mapowaniu potrzeb i oczekiwań udało się określić potencjał badanych mieszkańców oraz ich potrzeby kulturalne. Diagnoza pozwoliła na nawiązanie podczas badań bezpośredniego kontaktu z odbiorcami kultury. Dzięki warsztatom i spotkaniom MGCK zaczęło jawić się badanym jako miejsce otwarte i dostępne dla każdego mieszkańca. Badania były okazją do odkrycia licznych pomysłów mieszkańców na działania kulturowe w mieście, którymi chętnie dzielili się na forum. Wiele z badanych osób zainteresowała się dotychczas nieznaną ofertą MGCK i deklarowała chęć uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez dom kultury. Podczas spotkań z mieszkańcami wypromowanych było wiele wydarzeń organizowanych przez MGCK.

Wielu uczestników badań było bardzo zainteresowanych konkursem na inicjatywy lokalne. Wśród pomysłodawców znalazły się osoby, które wcześniej brały udział w badaniach.

Diagnoza objęła także pracowników MGCK – wyniki badań zaowocowały lepszą organizacja pracy i poprawą komunikacji w zespole.

Dzięki opublikowanej „Diagnozie potencjału kulturalnego mieszkańców miasta i gminy Ryki” odbiorcy mają większą świadomość własnych zasobów kulturowych, a osoby, które wzięły udział w konkursie na inicjatywy lokalne miały szeroki obraz możliwości i potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej, co przyczyniło się do składania inicjatyw skierowanych do badanych grup młodzieży oraz dorosłych. Wyłoniono najciekawsze inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby kulturalne mieszkańców. Część inicjatyw dotyczy obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do kultury najbardziej zdegradowanych społecznie obszarów,

W konkursie wzięły udział zarówno osoby indywidualne, grupy nieformalne, jak i organizacje i instytucje, co spowodowało zacieśnienie współpracy z MGCK na obszarze działalności kulturalnej w gminie.

Dzięki zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców poszerzyła się także oferta kulturalna MGCK, uwzględniając działania skierowane do młodzieży oraz dorosłych w wieku 25-45 lat.

Realizacja zadania odbyła się w kilku etapach zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

1. Promocja projektu

MGCK przeprowadziło szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców dotyczącą przebiegu projektu. Informacje publikowane były w lokalnej prasie o zasięgu powiatowym, na stronie internetowej MGCK oraz Kina Renesans, Gminy Ryki, w mediach społecznościowych, a także za pomocą marketingu szeptanego – ze względu na stosunkowo niewielka ilość mieszkańców możliwe było bezpośrednie docieranie z informacjami o projekcie do zainteresowanych osób.

W promocji zadania udział wzięły także instytucje współpracujące z MGCK – placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, OSP, KGW itp. MGCK przygotowało także plakaty i ulotki promujące projekt, a także informacje w kinie Renesans.

2. Przeprowadzenie badań dotyczących potencjału kulturowego mieszkańców oraz opracowanie i publikacja diagnozy

Diagnoza prowadzona była od marca do maja 2021 roku i obejmowała trzy główne grupy badawcze: młodzież ze szkół średnich, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz mieszkańców dwóch sołectw (Podwierzbie i Krasnogliny) na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Społecznej Miasta i Gminy Ryki.

Podczas diagnozy przeprowadzono:

– trzy warsztaty badawcze w szkołach średnich za pomocą platformy internetowej do nauki zdalnej – badania prowadzone były we wszystkich trzech szkołach średnich w Rykach wśród uczniów klas pierwszych;

– grupowy wywiad pogłębiony z elementami metod aktywnych oraz warsztat badawczy z pracownikami MGCK – spotkania z pracownikami mające na celu poprawę funkcjonowania domu kultury jako miejsca otwartego i dostępnego dla mieszkańców oraz zwiększenie kompetencji kadry MGCK

– około dwudziestu wywiadów spontanicznych (tzw. rozpytek) – wywiady prowadzone były w przestrzeni publicznej  w dniu targowym wśród osób przypadkowych i anonimowych, które nie korzystają z oferty MGCK, wywiady przeprowadzone były na targu odzieżowym oraz na targu rolno-spożywczym;

– dwa warsztaty badawcze w sołectwach objętych programem rewitalizacji społecznej – warsztaty przeprowadzone z mieszkańcami sołectw Krasnogliny oraz Podwierzbie, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją

– dwa spotkania badawcze z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym (osoby w wieku około 25-45 lat) – spotkania z dorosłymi w wieku produkcyjnym przeprowadzone w dwóch przedszkolach w Rykach

– identyfikację miejsca – analiza zasobów infrastrukturalnych domu kultury obejmowała wszystkie budynki w Rykach znajdujące się pod opieką domu kultury

3. Przeprowadzenie konkursu na inicjatywy lokalne

Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw mieszkańców, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i możliwości mieszkańców opisane w Diagnozie. Regulamin Konkursu oparty został o wyniki diagnozy oraz o cele programu Dom Kultury +. Osoby i grupy inicjatywne chętnie korzystali z konsultacji z koordynatorem projektu podczas tworzenia inicjatyw, mieli na uwadze wyniki diagnozy.

Zostało zorganizowane spotkanie z powołaną komisją konkursową oraz przedstawicielami grup inicjatywnych, podczas którego omówione zostały pomysły na działania kulturalne oraz wybrane zostały najciekawsze inicjatywy do realizacji na terenie miasta i gminy.

4. Ewaluacja I części zadania