LIGA

Regulamin XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorzy:

– Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek

– Centrum Kultury i Sportu w Rykach

2. Cel rozgrywek

Celem rozgrywek XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk  jest popularyzacja halowej piłki nożnej odmiana Futsal wśród mieszkańców, pracowników firm, drużyn amatorskich oraz młodzieży, jako formy aktywnego wypoczynku . Do w/w rozgrywek mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące firmy, zakłady pracy, stowarzyszenia sportowe i inne nieformalne grupy osób.

3. Miejsce i Termin

Mecze XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk będą odbywać się w Hali Sportowej w Rykach w terminach wyznaczonych przez organizatora. Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz
z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach.

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy :

a) którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach Ligi Futsalu wg wzoru druku organizatora;

b) którzy uczestniczyli w rozgrywkach Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy, I, II i III ligi seniorów ligi okręgowej, klas A i B w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024, których  organizatorem był PZPN lub inny Związek Piłki Nożnej ( max 2
w drużynie
);

c) którzy ukończyli 15 rok życia (maksymalnie jeden zawodnik w drużynie
w tym wieku). Zawodnik jest zobowiązany dostarczyć zgodę rodziców
na udział w rozgrywkach Ligi Futsalu wg wzoru organizatora;

2. Warunkiem uczestnictwa w XXIX Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących drużynę wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę (kierownik – osoba pełnoletnia). Ilość zawodników na liście zgłoszeniowej to maksymalnie 14 osób. W przypadku zgłoszenia mniej niż dziesięciu zawodników istnieje możliwość dopisania kolejnych zawodników z zastrzeżeniem, iż wszystkich zawodników w drużynie nie może być więcej niż 14.

3. W meczach XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk  mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, nr zawodnika i| podpis biorącego udział
w rozgrywkach.

4. Każdy zawodnik dołącza do listy zgłoszeniowej własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach.
W przypadku zawodników niepełnoletnich, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych podpisują rodzice uczestnika ligi. Oświadczenie stanowi załącznik
do listy zgłoszeniowej.

5. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie rozgrywania meczów, nie ponosi odpowiedzialności zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach. Jeżeli zawodnik figuruje na kilku listach zgłoszeniowych to uznaje się go za uprawnionego do gry w tym zespole, w którym rozegrał pierwsze spotkanie.

6. Zaleca się, aby drużyny przystępujące do gry posiadały jednolite stroje (obowiązkowo numer na koszulce lub spodenkach) oraz obuwie do gry w hali. Wskazane jest żeby każdy zawodnik grał w czasie całych rozgrywek z tym samym numerem na koszulce.

7. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).

8. Terminy i godziny meczów wyznaczone przez organizatorów są ostateczne.
O braku możliwości rozgrywania meczu w wyznaczonym terminie kierownik drużyny pisemnie powiadamia organizatorów ligi najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozgrywek. Zawiadomienie musi wskazywać proponowany termin rozegrania zaległego spotkania oraz zawierać zgodę drużyny przeciwnej. Późniejsze zgłoszenie lub brak zgody drużyny przeciwnej powoduje, że prośba o zmianę terminu rozegrania meczu nie będzie rozpatrywana przez Organizatora.

9. Każda drużyna musi wpłacić kaucję w wysokości 150 zł na okres trwania rozgrywek. Po zakończeniu rozgrywek drużyna otrzymuje zwrot kaucji (warunkiem jest rozegranie wszystkich meczy). Kaucja nie zostaje zwrócona, jeśli drużyna nie stawi się na którykolwiek mecz w rozgrywkach.

10.Jeśli drużyna nie stawi się w wyznaczonym terminie na dwa mecze, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk, a wszystkie wyniki rozegranych już przez nią meczy zostają zweryfikowane jako walkowery (3:0) dla drużyn przeciwnych.  

III. Najważniejsze przepisy gry w Ryckiej Amatorskiej Lidze Futsalu

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry PZPN w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

1. Zawody rozgrywane będą w hali na boisku do piłki ręcznej piłką halową dostarczoną przez organizatora.

2. Bramki o wymiarach 3m x 2m.

3. Mecze trwają 2×15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska.

4. Drużyny mają prawo do wzięcia jednego 1 – minutowego czasu ( czas zgłasza zawodnik z ławki lub kierownik drużyny), dla drużyny z zastosowaniem następujących zasad:

– czas dla drużyny może być udzielony w każdej chwili z zastrzeżeniem,
że drużyna ubiegająca się o niego jest w posiadaniu piłki;

– kiedy czas dla drużyny jest przyznany, zawodnicy muszą pozostać na polu gry. Jeżeli chcą oni uzyskać instrukcję od trenera, to ich przekazanie może odbyć się przy linii bocznej. Osoba udzielająca wskazówek nie może wchodzić na boisko;

– drużyna, która nie wykorzystała przysługującego 1 – minutowego czasu dla drużyny w pierwszej połowie jest uprawniona tylko do jednego czasu dla drużyny podczas drugiej połowy meczu.

5. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.

6. Podczas rozgrywania meczu, w każdej z drużyn w danym momencie na boisku może przebywać tylko 1 zawodnik, który uczestniczył w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 oraz w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych  Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy. I, II i III ligi seniorów, których organizatorem był PZPN.

7. Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – czterech, w tym bramkarz.

8. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero
w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). Wymiana bramkarza może nastąpić tylko podczas przerwy w grze, spowodowanej np. rzutem rożnym, rzutem wolnym itp.

9. Piłka jest w grze jeżeli nie odbije się od ściany, drabinek, sufitu lub nie wyjdzie poza pole gry tj. linię bramkową.

10. Piłka nie jest w grze jeżeli wyjdzie poza linię bramkową lub odbije się od ściany, drabinek lub sufitu.

11. Po wyjściu piłki na aut, czyli gdy odbije się od ściany lub drabinek następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry w odległości około 0,5 m. Przed każdym wznowieniem gry piłka leży nieruchomo. W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim według przepisów PZPN. W przypadku odbicia piłki od sufitu – wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną
w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki.

12. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych bezpośrednich wynosi 5 m od piłki, natomiast rzutów wolnych pośrednich 2 m.

13. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest
z odległości 7 m.

14. Wszystkie przewinienia drużyny są notowane przez sędziego stolikowego (tzw. faule kumulowane). Jeżeli drużyna w ciągu jednej z połów dokona czterech przewinień to każde następne jest karane tzw. „przedłużonym karnym”.

15. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze: żółta kartka oraz czerwona kartka (brak kary czasowej za żółtą kartkę). Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut,( chyba, że straci w tym czasie bramkę).

  W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 „Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne niesportowe zachowanie zawodnika, powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek. Decyzję
o zawieszeniu lub całkowitej dyskwalifikacji zawodnika podejmuje organizator rozgrywek, o czym informuje kierownika drużyny przed jej najbliższym meczem. Decyzja ta jest nieodwołalna.

16. Organizator prowadzi rejestr kartek, które otrzymują zawodnicy. Zawodnicy, którzy otrzymają 3-cią lub 6-tą żółtą kartkę muszą pauzować w następnym spotkaniu swojej drużyny. Otrzymanie 7-mej i kolejnych kartek wymusza pauzę po każdej żółtej kartce.

17. Zawodnik, który otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, nie może grać
w najbliższym meczu swojej drużyny. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę
w konsekwencji dwóch żółtych kartek i nie jest to jego 3 – cia, 6 – ta 7- ma i kolejna żółta kartka, może wystąpić w kolejnym spotkaniu swojej drużyny.

18. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Interpretacja: zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika (wślizg odbierający) oprócz bramkarza
we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

19. Dotyczy gry z bramkarzem:

a) jeżeli bramkarz zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio od współpartnera, drużynie przeciwnej przyznawany jest rzut wolny pośredni;

b) po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz nie może ponownie zagrać jej ręką, zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika. Naruszenie tego przepisu powoduje przyznanie drużynie przeciwnej rzutu wolnego pośredniego z miejsca przewinienia, a jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

20. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł  lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.  Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką.

IV. Zasady wyłonienia mistrza XXIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk

1. W sezonie 2023/2024 rozgrywki w XXIX Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ryk przeprowadzone będą systemem „każdy z każdym”. Po zakończeniu rundy ligowej zostanie rozegrana faza pucharowa systemem „play off”. Zespoły, które po rundzie zasadniczej zajmą pierwsze 4 miejsca (grupa mistrzowska) będą walczyły o mistrzostwo Ligi natomiast zespoły z miejsc  5-8 powalczą o miejsce 5. Faza zostanie rozegrana według następującej drabinki:

a) grupa mistrzowska:

– zespół nr 1 vs. zespół nr 4;

– zespół nr 2 vs. zespół nr 3

b) rozgrywki o miejsce 5:

– zespół nr 5 vs. zespół nr 8;

– zespół na 6 vs. zespół nr 7.

Zwycięzcy poszczególnych meczów zagrają odpowiednio o miejsca 1 i 5, natomiast przegrani zagrają o miejsca 3 i 7.

2. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny :

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 15 minut ). Dwukrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do rozgrywek Ligi, musiał pauzować w wyniku otrzymania żółtych bądź czerwonych kartek, nie posiadał dowodu tożsamości podczas sprawdzania lub złamane zostały postanowienia Regulaminu co do zasad uczestnictwa rozdział II pkt 1, 4, 5, 7 i 9 oraz rozdział III pkt 6 ).

c)jeżeli do meczu przystąpi 3 lub mniej zawodników danej drużyny.

3. Punktacja w meczach przedstawia się następująco :

za zwycięstwo             –  3 pkt.

za remis                       –  1 pkt.

za porażkę                   –  0 pkt.

4. O ostatecznej kolejności zespołów w lidze decyduje :

a) liczba zdobytych punktów;

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

– korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach (zdobytych do straconych),

– przy identycznej różnicy – bezpośredni mecz

5. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad :

– korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach

– przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach.

– przy identycznej różnicy – mniejsza ilość straconych bramek w całych rozgrywkach.

V. Nagrody :

1. Zwycięski zespół w lidze otrzyma Puchar Burmistrza, dyplom oraz voucher

2. Zespoły, które zajmą w  lidze 2 i 3 miejsce otrzymają Puchary, dyplomy oraz voucher

3. Nagrody indywidualne :

– najlepszy zawodnik ligi;

– najlepszy bramkarz ligi;

– król strzelców.

Uwaga dotyczy najlepszego strzelca – przy równej ilości zdobytych bramek przez więcej niż jednego zawodnika o zdobyciu tytułu króla strzelców decyduje wyższe miejsce drużyny w klasyfikacji końcowej rozgrywek.

VI. Postanowienia końcowe :

1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz organizatorom rozgrywek.

3. Za usterki pozostawione na terenie hali (w szczególności w szatniach) odpowiada kierownik drużyny.

4. Drużyna może na piśmie złożyć oficjalny protest w terminie 48 godzin po zakończonych zawodach do Organizatora. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.

5. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje organizator.

6. Organizator zastrzega sobie wprowadzanie zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.

7. Biorąc udział w rozgrywkach, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku na potrzeby Ryckiej Amatorskiej Ligi Futsalu

8. Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywać się będą zmagania. 9. Na terenie hali sportowej, na której rozgrywana jest liga obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.