KONKURS- LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Centrum Kultury i Sportu w Rykach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Napisz List do Świętego Mikołaja”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z Gminy Ryki

Celem konkursu jest:

a)kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;

b ) rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci

c) promowanie pisania tradycyjnego listu z zachowaniem obowiązujących zasad

*Zadaniem uczestników jest narysowane/napisanie listu do Świętego Mikołaja. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.

* Format pracy kartka A4. Technika wykonania pracy – dowolna. Niedopuszczalne jest drukowanie gotowych elementów. List powinien być podpisany.

* Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.

*Jury konkursu będzie oceniało: pomysł, treść, technikę, samodzielność i staranność wykonania pracy.

*Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.

*Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego karta zgłoszenia. Brak dołączonej karty oznacza odrzucenie pracy konkursowej.

*Prace wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodę (zapakowane razem w kopercie) należy dostarczyć do siedziby CKiS (wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki ustawionej w budynku) bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres Centrum Kultury i Sportu w Rykach ul. Warszawska 11 08-500 Ryki z dopiskiem „KONKURS – Napisz List do św. Mikołaja” do dnia 1 grudnia 2023 r .