DOM KULTURY + INICJATYWYLOKALNE 2021 – KULTURA NA TAK!

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach zostało beneficjentem Programu Dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021.

Operatorem programu zarówno w 2016 jak i teraz jest Narodowe Centrum Kultury. Ówczesny projekt odbywał się pod hasłem „Kreatywni kulturalnie”, natomiast obecnie działamy pod hasłem „Kultura na tak”.

Projekt będzie realizowany na terenie miasta i gminy i obejmuje dwa etapy: diagnozę potrzeb kulturowych mieszkańców – podjęliśmy współpracę z pracownią badawczą, która wspólnie z MGCK przeprowadzi takie badanie zakończone opracowaniem diagnozy społecznej potrzeb mieszkańców. W badaniu w szczególności interesują nas dwie grupy społeczne – młodzież oraz dorośli. Po przeprowadzeniu diagnozy zostanie ogłoszony konkurs dla mieszkańców na własne inicjatywy lokalne. Grupy mieszkańców oraz osoby fizyczne będą mogły zgłaszać własne pomysły na działania kulturowe w naszej gminie. Do wyboru inicjatyw zostanie powołana komisja, która oceni je pod kątem zgodności z regulaminem i założonymi celami i wyłoni ciekawe, innowacyjne pomysły. Wybrane inicjatywy zostaną następnie zrealizowane przez MGCK wspólnie z grupami inicjatywnymi z wykorzystaniem otrzymanego dofinansowania.

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy, którą wraz z nami wykonuje Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im.Witolda Dynowskiego. Na początek przebadani zostali pracownicy MGCK, a wkrótce odbywać się będą spotkania, ankiety, warsztaty badawcze i rozpytki wśród mieszkańców. Planowany termin przedstawienia diagnozy to przełom maja i czerwca. Wtedy też zostanie ogłoszony konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne.

Zachęcamy do udziału zarówno w badaniach, jak i do przedstawiania własnych pomysłów na działania kulturowe w naszym mieście i w gminie. Naszym głównym celem jest zdiagnozowanie potencjału i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej, zwłaszcza osób i grup dotychczas nieuczestniczących w tej działalności, co pomoże usprawnić działalność MGCK i wzmocnić jego rolę jako miejsca otwartego i wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Punktem wyjścia będzie lepsze poznanie mieszkańców, ich działalności kulturotwórczej i potencjału i powiązanie jej z przestrzenią gminy Ryki.

Poprzez realizację projektu MGCK zamierza:

-wzmocnić rolę domu kultury jako miejsca otwartego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców,

-dotrzeć do osób dotychczas nieobecnych w życiu kulturalnym Gminy,

-nawiązać współpracę z osobami, grupami nieformalnymi, z którymi MGCK dotychczas nie współpracowało lub współpraca była znikoma,

-zbadać i rozpoznać potrzeby kulturalne mieszkańców,

-animować i wspierać oddolne inicjatywy kulturotwórcze mieszkańców,

-odkrywać i rozwijać talenty oraz potencjał kulturowy w lokalnym społeczeństwie,

-zagospodarować przestrzeń publiczną poprzez zainicjowanie w niej nowatorskich działań kulturalnych,

-odkrywać i pobudzać aktywność społeczną,

-umożliwiać udział w życiu kulturalnym miasta osobom dotychczas nieobecnym,

-wprowadzać nowe praktyki w działalności MGCK, w jej zarządzaniu oraz usprawnić jej funkcjonowanie,

-zwiększać świadomość mieszkańców na temat posiadanych zasobów i możliwości realizacji oddolnych inicjatyw

-tworzyć więzi społeczne poprzez wspólne działania,

-wziąć udział w rewitalizacji miejsc objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki poprzez organizację wydarzeń na tych terenach,

-promocja szeroko pojętej kultury i jej roli w lokalnym społeczeństwie, promocja działalności kulturalnej MGCK,

-animować współpracę pomiędzy aktywnymi osobami, grupami, organizacjami.

Wszelkie aktualności dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie https://www.facebook.com/Kulturanatak – zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań.